قوتابخانه کان


سه رتایی کورانی دانش

عنوان : ئه سلام ئاباد غه رب – کولانی شه هید چه مران – به رامبه ر خسته خانه ی ئه مام خمینی(ره)

ته له فون: ۰۸۳۴۵۲۲۴۱۴۱

به ریه و به ر: به ریز جه لال که ریمی

سه رتایی کچانی دانش

عنوان : ئه سلام ئاباد غه رب – کولانی شه هید چه مران – شه قامی شه هید همت میربیگی

ته له فون: ۰۸۳۴۵۲۲۴۲۹۲

به ریه و به ر: خاتون حاتمي

ناوه ندی کورانی دانش

عنوان : ئه سلام ئاباد غه رب – کولانی شه هید چه مران – شه قامی شه هید ئه یوان نژاد

ته له فون: ۰۸۳۴۵۲۲۳۸۴۴

به ریه و به ر: به ریز سیا وه شی همت زاده

دوا ناوه ندی و قوناغی کوتایی دانش

نشاني : ئه سلام ئاباد غه رب – کولانی شه هید چه مران – شه قامی شه هید قه نبه ر پور – چواریانی شه قامی  شه هید ئه یوان نژاد

به ریه و به ر: به ریز محمد قاسمی