له بواری به ش


فیرکردنه وه له پنیاوی ئه نجام دانی داهینان له ئه م شوینه و بیرکردنه وه له دورکه وتنه وه ی بیرو که ی کون.له ئه م داهینانه فیر کردنه وه ی زانستی ته کنولوجیا له بواری به دواچو ونه وه ی فیر کردنه وه ی باش تر و عنوان کردنه وه ی جولانه وه به روه ئه نجام دانه وه ی بلاو کردنه وه ی دیته دی.

بونه وه ی گروپه کانی کاربا،میکانیک و دارائی باش فیر کردنه وه له ته نیشتی گروپه کانی تر و کو پاریز ،به ری و به ردن (کارگیری کار) که زیاتر له خو پارستنه وه ی بیروکه ی بشری به رچاوه ده که ویت و له هه نگاوه ی به ره و پیش که وتنه.

له ریگای فیر کردنه وه زیاترین هول دانه وه له سه ر ئارزوی کومله گه و فیر کردنه وه ی جیوازی برنامه درسی کان و دابه زاندنی(دامه رزاندنی) بوروکراسی و ریز گرتنه ئه داریه کان له ناساندنه وه ی فیر کردنی مدرن یا خو فیر کردنه وه ی کونه،ئه تواندیت به رنامه درسی کان له سر هه نگاوه ی زانکوی زانستی وه رگه تنی که به زوربه ی به رنامه کانی تری له زانکو جیاوازه کانی جیهان داهینان ده کریت خویندکارانی زانکو به ناسریت و له سه ر بیروکه ی زانستی که بواری پیشه و به دوا چونه وه ی کومله گه له سه ری پاینده بو ئه م شوینه ناینه.

بله کو ها تونه که کارایی فیر بونه وه به سله مین له وینه ی ئه و شوینه که دوا روژدا خویانی تی ده بینن.

ئه م باورانه بیرو که ی ئه شوینه یه  له ژیر سی به ری خوای گه وره و یه کتا ئه شوینه له سالی ۱۳۸۷ له گه ل ۱۳۵ خویندکار له سه گروپ ده ستی به کار له بواری فیر کردنه وه کردوه.

و ئیستا زیادتر له ۱۷۰۰ خویندکارو ۵۰۰۰ فیرکراوه له هه وت گروپی فیربوون له په لی تکنیکی و بو زانکو له فیر کردنه وه ی خویندکاران.

کومه لگه ی فیر کردنه وه ی دانش یه که که له کون ترین خوله کانی فیر کردنه وه له تایبه ت ئه سلام ئابادی غه رب له سالی ۱۳۷۰ ده سه به کار کردوه.

ئه کومله گه ی ئیستا له گه ل دو باغچه ی ساویان و سه رتایی کچان و کوران،و یه ک قوتابخانه ی ناوه ندی کوران، دواناوندی و قوتابخانه ی کوتایی کوران له جولانه وه ی فیر کردنه.