گروپی فیربوونی به ریه و به ردن


له قوناغی به ریه و به ردنی کارو باری خویندکاران

عنوان: ئه سلام ئابادی غه رب – کولانی شه هید مطهری – به شی ئاه مام ره زا(ع) – قاتی سی م (پاراستنی زانیاری کومه لگه)

تله فون: ۰۸۳۴۵۲۳۱۰۳۰

سه روکی گروپ: مهندس مهدی محمدی

به ریه و به ری پاریزر: ئه میر خه سروی