گروه معماری


امکانات گروه معماری مرکز امام رضا(ع)

گروه دارای ۲ آتلیه معماری با ظرفیت کلی ۸۰ نفر می باشد.

گروه معماری مرکز امام رضا(ع) می تواند نیروی کار آموزش دیده و مجرب با توانایی های فنی ذیل را به صنایع معرفی نماید.

– تهیه و ترسیم انواع نقشه های معماری و اجرایی ساختمان بر اساس بسط و پرورش ایده های طراح

– نظارت محدود بر کارهای اجرایی از جمله کنترل کیفیت مصالح، مقررات ایمنی، اندازه گیریها و نقشه برداری

– سرپرستی کارگاههای کوچک ساختمانی از جمله پیاده نمودن نقشه، زمان بندی مراحل انجام کار، تهیه گزارش کارکرد، تهیه صورت وضعیت

– شناسایی و برداشت وضع موجود ساختمان

– برقراری ارتباط بین کارگر و کارشناس

– استفاده از نرم افزارهای کاربردی

همچنین دانش آموختگان گروه مرکز قابلیت اجرای موارد ذیل را دارند:

– کاردان فنی کمک طراحی معماری در ادارات و دفاتر معماری

– سرپرست و مجری کارگاههای کوچک ساختمانی

– کمک ناظر در کارگاههای ساختمانی