کلینیک صنعت و کارآفرینی


آشنایی با سامانه ی تبادل توان مندی های تکنولوژیک مرکز امام رضا علیه السلام

بی توجهی نهاد دانشگاه به عرصه عمل واقعی در حیطه هایی چون صنعت و خدمات اجتماعی، سترونی آموزش های دانشگاهی را به دنبال خواهد داشت. دانشگاهیان نباید پروای این داشته باشند که راهبری تواناییهاشان به عرصه عمل، شأن این داشته ها را خدشه دار می سازد.

در این راستا نسخه ی آزمایشی تارنمای اینترنتی “تبادل توان مندی های تکنولوژیک مرکز امام رضا علیه السلام” با هدف در اختیار نهادن توان علمی مرکز،معطوف به صنایعِ هم جوار، طراحی در دسترس همگان قرار می گیرد. این تارنما قابلیت اطلاع رسانی در خصوص گروه های آموزشی و توانایی های فنی گروه های تخصصی را در خود دارد. صنایع و مؤسسات می توانند با مراجعه به این تارنما از تخصّص های مدرسین، امکانات مرکز و سرویس های امکان پذیر در قالب گروه تخصصی آگاهی یابند، یا نیاز فنی خود را از همین طریق به مرکز امام رضا علیه السلام اعلام نمایند. سامانه پس از پیگیری تقاضا با هماهنگی گروه مربوط با واحد تولیدی تماس گرفته و نتیجه را جهت اقدامات بعدی و ارائه ی سرویس اعلام خواهد نمود.