فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی- کاربردی


قابل توجه دانشجویان گرامی
جهت شرکت در فرآیند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی- کاربردی، مستندات کسب شده خود را در زمینه های علمی و پژوهشی، فرهنگی ورزشی ، هنری و… تا پایان خرداد ماه به آقای شریفی(کارشناس دپارتمان مهندسی کامپیوتر و معماری) تحویل دهید.
برای دریافت دستورالعمل فرآیند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه به سایت www.uast.ac.ir  مراجعه نمایید.

فراخوان فرآیند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی- کاربردی (162.2 KiB)