سمینار تخصصی حسابداری با عنوان «اهمیت و جایگاه حسابداری» با سخنرانی آقای محمدخلف صیادیان


انجمن علمی گروه حسابداری مرکز امام رضا(ع) در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ سمینار تخصصی با عنوان «اهمیت وجایگاه حسابداری» با سخنرانی آقای محمدخلف صیادیان برگزار نمودند. در این سمینار آقای صیادیان به بیان مباحثی در پیرامون حسابداری و تعریف کلی از حسابداری پرداختند.