رئیس مرکز امام رضا(ع) به عنوان عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان کرمانشاه منصوب شد.


دکتر عباس علایی نوین معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی و نایب رئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی در حکمی اعضای جدید شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان کرمانشاه را منصوب نمود.

در این حکم آقایان دکتر میثم خسروی رئیس مرکز امام رضا(ع)، دکتر مهرداد احمدزاده مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه رازی، مهندس سیدمسعود محجوب رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب، مهندس حسن قاسمی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع واحد استان کرمانشاه، آقای مهدی سوری معاون آموزشی و پژوهشی مرکز جهاد دانشگاهی و خانم الهام اسدی معاون آموزشی مرکز مدیریت صنعتی به عضویت در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه منصوب شدند.