چشم انداز مرکز


آموزش همراه با انجام دادن  ايده ي محوري در مرکز امام رضا (ع) است. اين انديشه فرا رفتن از مدل سنتي دانشگاه را سبب مي شود. در اين الگو آموزشها از مهارت هاي حرفه اي که مطابق تعاريف مطالعات آموزش عالي هم عنان با فعاليت هاي يدي هستند به سوي کنش هاي دانشي توسعه مي يابند. وجود گروههاي برق و مکانيک با امکانات کامل آموزشي در کنار گروههايي چون حقوق و مديريت – که عمدتاً در سپهرهاي متفاوت تفکر بشري ديده مي شوند – نيز در راستاي اين راهبرد است.

در ره آموز ما دغدغه ي نياز جامعه و عرصه ي عمومي به دانش و به روز بودن برنامه هاي درسي جايگزين بوروکراسي و تشريفات فخيم اداري که مشخصه ي دانشگاه کلاسيک يا سنتي است، مي شود؛ برنامه هاي درسي مطابق با پارادايم دانشگاه جامع علمي – کاربردي است که عمدتاً با برنامه هاي ديگر دانشگاههاي معتبر جهان تطبيق مي يابد.

دانشجويان براي تقديس نظريه هاي علمي – که حوزه ي صنعت يا مطالعات اجتماعي بر آنها استوار است- به مرکز امام رضا(ع) نمي آيند، بلکه آمده اند که کاربرد آنها را به محک تجربه بزنند يا تصوري از آنها در محيط کاري آينده خود بيابند.

اين انديشه ها پارادايم مرکز امام رضا(ع) است.

در پرتو عنايات حضرت احديت مرکز از سال ۱۳۸۷ با ۱۳۵ دانشجو در سه گروه شروع به فعاليت آموزشي نموده و اکنون با نزديک به ۱۷۰۰دانشجو  و ۵۰۰۰ دانش آموخته در هفت گروه آموزشي در مقاطع کاردانی و کارشناسی به آموزش دانشجويان مي پردازد.