دانشگاه به مثابه آپارتمان: مقاله دکتر میثم خسروی در سایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری