جشنواره بزرگ غذای سنتی ایران در مرکز امام رضا(ع)


جشنواره بزرگ غذای سنتی ایران در مرکز امام رضا(ع)

تاریخ برگزاری مسابقه ۲۱ بهمن ۹۴

به ۱۰ گروه (دونفره) برتر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ (دو میلیون ریال) جایزه تعلق می گیرد

جهت ثبت نام تا تاریخ ۶ بهمن ۹۴ به دپارتمان علوم اجتماعی (آقای خسروی ) مراجعه نمایید