براي اولين بار در كشور پنل تخصصي كارآموزي اجرا مي‌گردد


براي اولين بار در كشور مركز آموزش عالي علمي كاربردي امام رضا(ع) پنل تخصصي كارآموزي را اجرا خواهد نمود. اجراي پنل تخصصي دفاع از دوره كارآموزي توسط دانشجو كه به عنوان جلسه مشترك دانشگاه و صنعت براي ارزيابي دوره كارآموزي است داراي سابقه در كشورهاي صنعتي است و اين مهم كه نقش بسزايي در كيفيت بخشي به اجراي دوره‌هاي كارآموزي دارد براي اولين بار در كشور توسط مركز آموزش عالي علمي كاربردي امام رضا(ع) اسلام آباد غرب به اجرا درخواهد آمد

لینک منبع