اطلاعیه آموزش برای انتخاب واحد تابستان ۹۶


دانشجو در نیمسال تابستان می­تواند ۲ واحد درس کارورزی به همراه ۴ واحد درسی دیگر؛ حداکثر تا سقف ۶ واحد را اخذ نماید.

اخذ کارورزی در تابستان الزامی بوده و در طول سال ارائه نمی شود.

زمان انتخاب واحد فقط روز شنبه ۱۳۹۶/۴/۱۷ تا روز پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ از طریق سامانه سجاد به نشانی edu.uast.ac.ir  می باشد.

ضمناً زمان انتخاب واحد دروس ارائه به استاد ویژه دانشجویان در شرف دانش آموختگی از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ تا ۱۳۹۶/۴/۲۶در آموزش (اتاق ۵۰۴ ، آقای چاویده) می باشد.