معاون آموزشی و پژوهشی


اردشير محمدي

تاريخ تولد : ۱/۶/۱۳۴۵ محل تولد : استان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب

سوابق تحصيلي :

ليسانس دبيري جغرافيا : دانشگاه تربيت معلم تهران

فوق ليسانس جغرافياي طبيعي ( گرايش هِيدرواقلِيم) دانشگاه آزاد اسلامِي تهران مرکزِي

ليسانس حقوق قضايي : دانشگاه پيام نور تهران

سوابق شغلي :

استخدام در آموزش و پرورش و تدرِيس در دبِيرستانها : از ۱۳۶۷

رئيس دانشسراي تربيت معلم اسلام آباد غرب: از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

مشاور فرهنگی شهردار اسلام آباد غرب ۱۳۷۵

تدريس در مراکز تربيت معلم تا سال ۱۳۷۶

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان دالاهو : از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان پاوه : از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

کارشناس مسئول حقوقي دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹

عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شعبه يک وزارت آموزش و پرورش

کارشناس دفتر رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضاییه

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی امام رضا(ع) از ۱۳۹۱

مقاله ها و طرح های پژوهشی :

مقاله : بررسي وضعيت کتابخواني در استان کرمانشاه – ارائه در سمينار توسعه اجتماعي استان کرمانشاه ۱۳۷۹٫ مجري : استانداري کرمانشاه

مقاله : نقش آموزش و پرورش در آموزش مصرف بهينه آب (به دو زبان فارسي و انگليسي ) – ارائه در سمينار الگوهاي بهينه مصرف آب ۱۳۸۱ . مجري : شرکت آب و فاضلاب ايران و شهرداري مادريد اسپانيا

مقاله : بررسِي موانع اجراِيِي توسعه شاخه کاردانش در هنرستانهاِي فنِي حرفه ای – ارائه در سمِينار توسعه کاردانش ۱۳۸۲ سنندج ، مجرِي : وزارت آموزش و پرورش معاونت متوسطه و فنِي حرفه اِي

مقاله : نشاط آفرِينِي در دانش آموزان پروژه اِي براِي اصلاحات در آموزش و پرورش – ارائه در سمِينار اصلاحات در آموزش و پرورش ۱۳۸۲ ، مجري : وزارت آموزش و پرورش

مقاله : ابعاد ، زمِينه و قلمرو مشارکت در آموزش و پرورش – ارائه و چاپ در فصلنامه مشارکت ، ارگان معاونت مشارکت هاِي مردمِي وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۳

مقاله : ضرورت اجراِي مدرسه محورِي – مقاله برگزِيده و ارائه شده در بِيستمِين سمِينار روساِي آموزش و پرورش کشور ، ۱۳۸۰

پژوهش : بررسي اثرات اجراي مقررات انضباطي در سالم سازي نظام اداري آموزش و پرورش ۱۳۸۴ – طرف قرارداد : دبيرخانه هيات عالي نظارت

پژوهش : بررسي علل بروز تخلف در ميان کارکنان وزارت آموزش و پرورش – طرف قرارداد : معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۷

پژوهش : بررسي وضعيت تخلفات اداري در شهرستانهاي استان تهران ۱۳۸۵ – طرف قرارداد : اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران

تاليف :

۱ : کتاب : آئِين دادرسِي تخلفات ادارِي ( آماده براِي چاپ)

۲ : جزوه ها و بسته هاي آموزشي براي هيات هاِي رسِيدگِي به تخلفات ادارِي :

الف : عناوين تخلفات اداري (شرح و تبيين ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري)

ب : مجازات هاي اداري و آثار آن (شرح ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري )

ج : شرح تخلفات مجرمانه (بايسته هاي ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري )

د : آشنايي با مراجع فرادست هيات ها (هيات عالي نظارت ، ديوان عدالت اداري )

هـ : بررسي نقاط قوت و ضعف قانون رسيدگي به تخلفات اداري

و : اختيارات مديران در قانون رسيدگي به تخلفات اداري

فعاليت هاي جانبي :

مسئول واحد فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي اسلام آباد غرب

مدير کميته علمي پژوهشي پايگاه مقاومت بسيج شهيد همت وزارت آموزش و پرورش

تدريس در دانشگاه پيام نور و مرکز آموزش عالي فرهنگيان